fbpx

Onderzoek naar De BeleefTV

De BeleefTV is de afgelopen jaren flink doorontwikkeld. Aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken en feedback vanuit de praktijk is er aanzienlijk geïnvesteerd in het innoveren van ons aanbod, waardoor deze perfect aansluit op alle type doelgroepen binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg.

”De BeleefTV heeft een positief effect op de kwaliteit van leven”

~ Thomas Vial (Hogeschool InHolland, 2019)

Masterthesis Advanced Health Informatics Practice

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen wat het effect is van de BeleefTV op de kwaliteit van leven van ouderen met dementie in een verpleeghuis.

In het onderzoek is de BeleefTV gedurende 12 weken ingezet op 2 verpleegafdelingen met ouderen met dementie. Er is bij zowel de interventiegroep als bij de vergelijkbare controlegroep, een voor- en nameting uitgevoerd. Hierbij is de kwaliteit van leven gescoord door verpleegkundigen door middel van de Quality of Life in Late-Stage Dementia Scale (QUALID).

De kwaliteit van leven was bij de controlegroep afgenomen, terwijl deze bij de interventiegroep was verhoogd. Dit indiceert een positief effect van De BeleefTV op de kwaliteit van leven van ouderen met dementie in een verpleeghuis.

Meer informatie?

”95% van De BeleefTV gebruikers leert de cliënten beter kennen”

De BeleefTV (2023)

Grootschalig gebruikersonderzoek

Recentelijk is er grootschalig onderzoek gedaan onder alle gebruikers van De BeleefTV. 95% van de respondenten geeft aan de cliënten/bewoners beter te hebben leren kennen dankzij De BeleefTV.

Door middel van verschillende soorten reminiscentie therapie delen cliënten méér over hun levenservaringen dan voorheen. Oude, vergeten herinneringen worden weer aangewakkerd waardoor bewoners zelfverzekerd over hun verleden praten.

Meer informatie?

”De BeleefTV haalt mensen met dementie uit hun isolement en zorgt voor een tijdelijke verbetering in herkenning en herinnering”

Mieke Barentsen-Scipio (LOI Hogeschool, 2019)

Casestudy De BeleefTV

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre mensen met dementie positief gestimuleerd kunnen worden door het gebruik van de BeleefTV.

Er is gekozen om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Data werd verzameld door middel van interviews. De respondenten waren de diverse medewerkers op de psychogeriatrische afdelingen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de BeleefTV cliënten uit hun isolement kon halen. Hun kwaliteit van leven werd verbeterd doordat ze vrolijk werden. Dit bleek door hun gelach en de blijde gelaatsuitdrukkingen. Een aantal dementerenden zingen en/of dansen wanneer er muziek aanstaat op De BeleefTV. Daarnaast maken zij contact met mensen om zich heen.

Verder bleek er een tijdelijke verbetering in herkenning en herinnering van een aantal cliënten met dementie bij frequent gebruik binnen een korte periode. Applicaties met beelden van vroeger gaven herkenning waardoor herinneringen opgehaald werden. Met name de muzikale applicaties waren heel populair onder de cliënten. Hierdoor maakte de cliënten contact met hun omgeving en werden ze uit hun isolement gehaald.

Meer informatie?

”De BeleefTV bespaart gebruikers gemiddeld ruim €5.000,- per jaar”

~ De BeleefTV (2023)

Grootschalig gebruikersonderzoek

Recentelijk is er grootschalig onderzoek gedaan onder alle gebruikers van De BeleefTV. Hieruit komt o.a. naar voren dat De BeleefTV gemiddeld 2,8 uur per week aan arbeid bespaart. Apathisch gedrag wordt doorbroken en cliënten vertonen aanzienlijk minder probleemgedrag. Dit maakt de dagbesteding minder arbeidsintensief voor zorgmedewerkers. Ook is er geen grote spellenkast meer nodig die de gehele dag in- en uitgeruimd hoeft te worden, maar alles op één plek; snel én toegankelijk.

Een besparing van 2,8 uur aan arbeid per week komt neer op 145,6 uren per jaar die zorgverleners kunnen besteden aan andere werkzaamheden. Met een gemiddelde kostprijs per zorgverlener van ongeveer € 35,- per uur is dit omgerekend een bezuiniging van ruim € 5000,- per jaar!

Meer informatie?

”100% van De BeleefTV gebruikers ervaart waardevolle momenten”

De BeleefTV (2023)

Grootschalig gebruikersonderzoek

Recentelijk is er grootschalig onderzoek gedaan onder alle gebruikers van De BeleefTV. 100% van de respondenten geeft aan waardevolle momenten te beleven met de cliënten/bewoners dankzij De BeleefTV.

‘Samen beleven’ is waar De BeleefTV voor staat. Door samen plezier te maken onstaan nieuwe, waardevolle herinneringen. Hierdoor verbetert de algemene kwaliteit van leven binnen zorginstellingen aanzienlijk en wordt de band tussen client en begeleiding versterkt.

Meer informatie?

”De BeleefTV zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en stimuleert sociale participatie”

Stefan Rieke (Fachhochschule Münster, 2020)

Digitalisering op oudere leeftijd – Nieuwe technologieën in de zorg voor mensen met dementie

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre De BeleefTV aansluit op de behoeften van ouderen in verzorgingshuizen. De focus lag hierbij op hoe ouderen (met dementie) omgaan met digitalisering.

Voorafgaand is er een observatieformulier ontwikkeld, welke de basis vormde gedurende dit onderzoek. Vervolgens zijn er een aantal testsessies gehouden met cliënten, welke getoetst werden aan de hand van dit observatieformulier.

De BeleefTV spreekt senioren aan via zintuiglijke indrukken zoals muziek en beelden en nodigt hen uit om hun handen en vingers te gebruiken om het te bedienen. Dankzij de mobiliteit en het formaat van het apparaat kan deze overal in een instelling worden gebruikt, zowel in het kader van groepszorg als individuele zorg.

Het onderzoek heeft aangetoond dat De BeleefTV gebruikt kan worden om kwaliteit van leven en sociale participatie te creëren. Dit maakt De BeleefTV fundamenteel toepasbaar in de ouderenzorg, vooral wanneer er gewerkt wordt met mensen met dementie.

Meer informatie?

”De BeleefTV lokt emoties uit en doorbreekt (tijdelijk) apathisch gedrag”

~ Sophie de Waard (Fontys Hogeschool, 2019)

Bachelor Thesis Toegepaste Gerontologie

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre de inzet van De BeleefTV bijdraagt aan het (tijdelijk) doorbreken van apathisch gedrag. Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve observaties is gekeken wat De BeleefTV teweegbrengt op apathisch vlak.

Uit de observaties blijkt dat De BeleefTV affect uitlokt. Tijdens de observatie is regelmatig positief affect vertoond, onder meer door verbaal lachen, glimlachen, positieve verrassing en een trotse houding. Daarnaast lokte De BeleefTV negatief affect uit. Negatieve emoties werden zichtbaar in de zin van verbale boosheid, teleurstelling en afschuw.

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat De BeleefTV bijdraagt aan het (tijdelijk) doorbreken van apathisch gedrag.

Meer informatie?

”99% van De BeleefTV gebruikers ervaart een verbeterde dagbesteding”

De BeleefTV (2023)

Grootschalig gebruikersonderzoek

Recentelijk is er grootschalig onderzoek gedaan onder alle gebruikers van De BeleefTV. 99% van de respondenten geeft aan een verbeterde dagbesteding te ervaren dankzij De BeleefTV.

De BeleefTV biedt een uitgebreid aanbod aan dagbesteding, variërend in zowel actieve- als passieve activiteiten. Op deze manier kan De BeleefTV op elk moment van de dag worden ingezet en wordt de dagbesteding verbeterd.

Meer informatie?

Zelf het effect van De BeleefTV ervaren?

keyboard_arrow_up